Telefon 0530 710 27 85 / 0505 224 01 81
E-Mail info@capitalgumruk.com
Çalışma Saatlerimiz P.tesi - C.tesi 09:00 - 18:00
0312 395 25 01

RULMAN İTHALATINDA GÖZETİM ORANI ARTTI

RULMAN İTHALATINDA GÖZETİM ORANI ARTTI

İvedik organize Sanayi bölgesinde yerleşik olarak bulunan Capital Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti firması olarak mezuatı yakından takip ederek, sizlere bilgi vemek amacındayız. Geçen senelerde uygulamaya giren Bilyalı rulmanlarda gözetim uygulamasına kg başı 10 USD olarak belirlenmişti ve 50 kğ kadar gözetim uygulamasından muaftı. Ancak 11 Nisan 2017 Tarihindeki Resmi Gazetede kg başı gözetim uygulaması kg başı 20 USD olarak bilyalı rulmanlarda belirlenmiştir. Detaylı bilgi almak için Ankara  İvedik- Ostimdeki adresimizde bizleri ziyaret edebilirsiniz,

11.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017-1 gereğince; (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında gözetim uygulaması bulunmaktadır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ‘Belge Referans No’ ve ‘Belge Tarihi’ alanlarında beyan edilir.

2012/3 Genelgede; yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlar ve ihtirazı kayıt yapmayacağına dair taahhüt ederse Gözetim Belgesi aranmayacaktır.

Genelge 2008/13’de; kıymet bazlı gözetim uygulamasına tabi eşyalarda kıymetin yükseltildiği ve gözetim kıymetine ulaştırıldığı durumlarda, royalti ve lisans ücreti var ise ayrıca beyan edilmesi gerektiği, talimatlandırılmıştır.

 

11 Nisan 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30035
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
8482.10.10.00.12 Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler 20
8482.10.90.00.11 Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler 20
8482.10.90.00.12 Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler 20
8482.10.90.00.13 Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar 20

* Kg: Brüt Ağırlık

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan Gözetim Belgesi Başvuru Formu ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6  –  (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.